Stećak Spilice

Stećak u obliku sanduka nalazi se uz rijeku Lišticu, na lokalitetu „Spilice“ na njivi koja je u vlasništvu obitelji Šušak.

Standing Tomb-Stone Spilice

Standing tomb-stone in the shape of a chest box, is located alongside the river Lištica,
and in the locality “Spilice” on a meadow owned by the Šušak family.